Walter Rauff

Geheime Reichssache

(Hemligstämplade riksangelägenheter)

Berlin den 5 juni 1942

Förändringar som skall vidtagas på de specialfordon som för närvarande utnyttjas i Kulmhof (Chelmno) och på dem som är under tillverkning.

Sedan december 1941 har 97 000 personer utan några större problem behandlats (verarbeitet) med hjälp av de tre bilar som är under bruk. Mot bakgrund av de iakttagelser som gjorts krävs emellertid följande tekniska förändringar:

1. Den normala lasten i lastbilarna ligger på nio á tio personer per kvadratmeter. I bilar av märket Saurer, som rymmer mycket last, går det inte att utnyttja utrymmet maximalt. Det beror inte på risken för överlast, utan på att full last påverkar fordonets köregenskaper. En minskning av lastutrymmet förefaller alltså nödvändigt. Detta utrymme måste med nödvändighet göras en meter kortare, istället för att som hittills försöka lösa problemet genom att minska mängden last. Det senare tillvägagångssättet medför nämligen den nackdelen att den tid uppgiften kräver förlängs, eftersom även det tomma utrymmet måste fyllas med koloxid. Genom att däremot minska själva lastutrymmet och ändå fylla fordonet maximalt, kan denna tid minskas ordentligt. Fordonskonstruktörerna har uppgett att en reducering av fordonets bakparti skulle innebära risk för obalans. De hävdar att frampartiet skulle bli överlastat. Men i praktiken återställs balansen av sig själv genom att godset under arbetets gång visar en naturlig tendens att samlas vid vagnens bakdörrar och vid operationens slut befinna sig liggande där i första hand. På så sätt uppstår ingen överbelastning av framvagnen.

2. Belysningen måste mer än vad som hittills har skett, skyddas mot skadegörelse. Järngaller bör monteras runt lamporna så att de inte kommer till skada. Arbetet har visat att det går att klara sig utan dessa lampor, med tanke på att de uppenbarligen aldrig har används. Det har emellertid visat sig att i det ögonblick då dörrarna stängs, trycker sig lasten mot dessa så fort det blir mörkt. Det beror på att lasten naturligtvis kastar sig mot ljuset så fort det mörknar, vilket försvårar dörrarnas stängning. Det har dessutom konstaterats att den oro mörkret skapar, gör att gälla skrik utbryter i det ögonblick dörrarna stängs. Det skulle därför vara lämpligt att tända ljuset före och under arbetets första minuter.

3. För att lättare kunna rengöra fordonet krävs att det mitt på golvet finns ett avrinningshål med tättslutande lock. Locket av en diameter på 200-300 mm, skall vara försett med en ventil som gör det möjligt att släppa ut vätska redan under arbetets gång. Vid rengöring skall avrinningshålet släppa ut större föroreningar. De tekniska förändringar som räknats upp ovan, skall på de fordon som är i bruk vidtagas först när dessa måste repareras. Vad beträffande tio nya bilar som beställts från Saurer, skall de så långt möjligt förses med de nyheter och förändringar som det praktiska arbetet och erfarenheten ger anledning till.

Enligt beslut av Gruppenleiter IID,

SS-Obersturmbannführer Walter Rauff

(Undertecknat och justerat)

 

 Uppgifter:

1. Vad menas med ”behandlats”, ”lasten” och ”arbetet”?

2. Varför används denna typen av ord?

3. Vilken sorts aktör är Walter Rauff?

4. På Saurer arbetar konstruktören Kurt och lastbilsarbetaren Wilhelm. Vad vet dessa om vad lastbilarna ska användas till?

5. Vilka handlingsalternativ har Kurt och Wilhelm?

6. Vilken sorts aktörer anser du att Kurt och Wilhelm kan vara?

 

Källa: Efter Idé av Christer Mattsson.

Dokumentet kommer från Shoah – de överlevande berättar av Claude Lanzmann, s. 134