Vad vi lärt oss

Hittills är det främst SO-läraren som använt hemsidan men det är tänkt att denna ska bli ett lärredskap för eleven. Vi har tidigare använt bloggar för eleverna men denna hemsida är ju ännu bättre…! Jag väljer att främst fokusera på webb-delen i denna utvärdering.

Lärarperspektivet

Detta är min första hemsida och det får ju ses som en stor framgång! Det är lätt att samla olika typer av information som ska nå olika användare.

Genom att jag som lärare behärskar något de nya redskapen (lägga ut bilder, länkar till andra hemsidor, ljudfiler, videofiler mm) blir det möjligt att mera aktivt arbeta med eleverna i framtiden. Vikten av att ha en anständig IT-park som fungerar är av största vikt, vilken inte var fallet med de aktuella texterna. Rektors roll i skolutveckling ska inte underskattas, den här typen av arbete kräver en dator per elev när arbetet sker, vilket inte var fallet och skapade vissa problem.

Just att arbeta med källmaterial och annat material av olika slag gör att källhantering, källkritik och upphovsrätt blir naturliga delar i undervisningen. Eleverna hittar förstås olika material som de vill ha med men som av upphovsrättsliga skäl inte är möjligt. Att sprida denna förståelse är mycket viktigt och blir rätt enkel med detta projekt.

I och med att vi arbetar med lite känsligt material men även med material från eleverna själva blir de etiska aspekterna viktiga. Det är inte alltid nog att följa lagen utan allmänmänskliga etiska ställningstagande måste göras. Förhoppningsvis överförs något till elevens egen värld.

Tanken är att eleverna så småningom ska redovisa sina reflektioner som video-filer. Då nuvarande texterna inlämnades i slutet av skolår 9 vårterminen 2013 och hemsidan då inte var möjlig är det lite svårare att veta hur eleverna uppfattar det hela. Eleverna var dock på det klara med att deras texter skulle publiceras på hemsida. Tanken är också att andra elever lätt ska kunna använda andra elevers texter som källor och förbättra redan befintliga sidor. Historieskrivning tillsammans!

En mycket viktig aspekt är informationsspridningsmöjligheterna. Bara efter någon månad hade en släkting till en av kvinnorna letat sig fram till mig och fick då unikt källmaterial om sin släkting samtidigt som nya dokument tillfördes projektet. Föräldrar och andra intresserade kommer lätt till hemsidan. På sikt är det möjligt att göra en engelsk-version.

Upplägget lämpar sig också för tematiska försök. SO-läraren har drivit projektet men haft stöd av bild-, svenska-, engelsk- och tysklärare.